Senaste version av SOSFS 2013:1 Socialstyrelsens allmänna

3778

RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH

Detta innebär att den enskilde, efter egen förmåga, är skyldig att försörja sig Riktlinjernas syfte och tillämpning Syftet med riktlinjerna är att ge stöd och vägledning för handläggning av ekonomiskt bistånd för att i sin tur uppnå likabehandling vid handläggningen. I riktlinjerna anges vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. Ekonomiskt bistånd är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning. Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät. Det innebär att alla andra möjligheter till försörjning ska vara uttömda innan ekonomiskt bistånd eventuellt kan beviljas.

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

  1. Claes albert lindhagen
  2. Campingplats sölvesborg

Den enskildes rätt till och förutsättningar för försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, regleras med stöd av 4 kap 1 -6 §§ SoL 4 kap 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt riktlinjerna vägledning för handläggningen av ekonomiskt bistånd i staden. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. En individuell behovsprövning ska alltid göras och i de fall det finns sakliga skäl kan bistånd beviljas utöver det som framgår i riktlinjerna. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2016-12-13 5(37) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1. Inledning Ekonomiskt bistånd är avsett att vara ett komplement till egna inkomster. Den enskilde har alltid i första hand ansvar för sig själv och sin familjs situation.

Normerna ska vara vägledande och alltid föregås av individuell prövning. Riktmärke för vad.

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Åtvidabergs kommun

Den enskildes situation kan motivera såväl lägre som högre belopp än vad riktlinjerna anger. RIKTLINJER . Ekonomiskt bistånd .

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

06 Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd.pdf

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna bygger i första hand på socialtjänstlagen, förarbetena och socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till dig som är studerande. Du som är pensionär kan ansöka om äldreförsörjningsstöd samt bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten.
Körkort prov online

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

Vid sidan av lagen finns Socialstyrelsens handbok och allmänna råd som stöd. Beloppen styrs   23 okt 2018 Vad som kan anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i lagen och i föreliggande riktlinjer.

Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det. 3 §. Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för: 1. livsmedel, kläder och  riksnormen anges i lagen och dessa riktlinjer.
Kollektivtrafiken malmo

mario llosa
gdpr 14.5
capio vårdcentral axess öppettider
universitetsbiblioteket i lund
teoriprov arabiska

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Arbets- och företagsnämndens huvuduppgift är att stötta personer/familjer till att bli. 4 jul 2018 omsorgsnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Försörjningsstödet är behovsprövat och betalas ut av kommunen efter omsorgsnämndens  26 feb 2021 Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, är en tillfällig ekonomisk hjälp.

Ekonomiskt bistånd - Håbo kommun

handläggning av ekonomiskt bistånd” Dnr: 150-2129/2016 Socialnämnden har i december 2016 fattat beslut om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna har reviderats utifrån ny lagstiftning och förändring i praxis samt utifrån ett antal politiska beslut i Stockholms stads ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna bör inte tolkas som absoluta regler.

Barns fritidsaktiviteter anges i Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd där det anges exempel på när det kan vara aktuellt att beräkna  I första hand skall dessa undantag utgöras av ekonomiskt bistånd till fasta kostnader, exempelvis el, hyra och hemförsäkring. 2.3. Avdrag på  Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd ska däremot alltid behovsbedömningen kompletteras med en ekonomisk prövning av om kvinnan själv har inkomster  Föregående månads bostadsbidrag medräknas då som en inkomst. Försörjningsstöd beviljas inte under juluppehållet och inte till januari månads hyra eftersom  Vad som kan anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i lagen och dessa riktlinjer. Det gäller såväl kostnader inom försörjningsstödets ram som  Avdrag på inkomst, lön eller annan ersättning, till följd av utlandsvistelse ersätts inte av ekonomiskt bistånd. Ansökan från och utbetalning till en sökande som.